สิทธิและบริการที่สมาชิกจะได้รับจากสภาฯ

  1. สำหรับสมาชิกสามัญ สามารถเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารของสภาฯ ตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของสภาฯ
  2. การนำเสนอปัญหาที่สมาชิกร้องเรียนมาแก่ภาครัฐ เพื่อให้ได้รับการพิจารณาแก้ไขตามขั้นตอน
  3. เสนอข่าวสาร ข้อมูล และข้อกำหนดต่าง ๆ ของราชการ ตลอดจนความเคลื่อนไหวในวงการอุตสาหกรรมแก่สมาชิกทุกเดือน
  4. การจัดทำใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
  5. การเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการต่าง ๆ ที่สภาฯ นครปฐม จัดขึ้น รวมทั้งที่ได้ร่วมจัดกับองค์กรอื่น ๆ
  6. การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่ทางสภาฯ นครปฐม จัด
  7. บริการให้ยืม วีดีโอ เทป ทางวิชาการ หรือสั่งซื้อผ่าน สภาฯ นครปฐม ในอัตราพิเศษ
  8. การเยี่ยมชมโรงงานในระหว่างสมาชิกเพื่อการศึกษาและ แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน
    ฯ ล ฯ