วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (vision )

” To promote a prosperous industry for the well-being of Nakorn Pathom ”

” อุตสาหกรรมรุ่งเรือง เพื่อสังคมที่เป็นสุขและยั่งยืน ”

พันธกิจ (Mission)

” Our mission is to help Nakorn Pathom industry to successfully compete and contribute to the sustainable development of our community. We will achieve this actively and creatively through strong networking, competent policy, useful services for members, and advocacy ”

” พันธกิจของเราคือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครปฐม และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน   เราจะบรรลุพันธกิจนี้อย่างสร้างสรรค์ผ่านเครือข่ายที่เข้มแข็ง นโยบายที่เป็นไปได้ บริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก และ เป็นกระบอกเสียงต่อภาครัฐ ”

เป้าหมาย (TARGET)

  1. เป็นตัวกลางใน การเชื่อมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมในทุกกิจกรรมที่มีการร้องขอ
  2. จัด กิจกรรมส่ง เสริมความสามารถในการผลิต การลดต้นทุนของภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 10 โครงการ เช่น การจัดอบรมเพิ่มทักษะในเรื่องการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
  3. เข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดและชุมชนอย่างน้อย 90 % ของกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม