ประธานสภาอุุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ปี 2540 – 2553
ดร.เกียรติชัย  ลิมปิโชติพงษ์

บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

วาระปี 2540 – 2541  (ชุดก่อตั้ง) และ

วาระปี 2541 – 2543

นายฉัตรรัตน์  หิรัญเชาวิวัฒน์

บริษัท ตรีอรรถบูรณ์อุตสาหกรรม จำกัด

วาระปี 2543 – 2545

แพทย์หญิงอัมพร  จิตะพันธ์กุล

บริษัท ซันยางอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

วาระปี 2545 – 2547

นายพิชัย  อุตมาภินันท์

บริษัท ยูไนเต็ดเท็กซ์ไทล์มิลส์ จำกัด

วาระปี 2547 – 2549  และ

วาระปี 2549 – 2551

นางสาวปภาวี  สุธาวิวัฒน์

บริษัท สวิฟ จำกัด

วาระปี 2551 – 2553

นายกรีติ์กนิษฐ์  โชคชัยณรงค์

บริษัท โรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ จำกัด

วาระปี 2553 – 2555 และ

วาระปี 2555 – 2557

  นายชัยณรงค์  เทียนชัยกุล

บริษัท พี.พี.แพคเกจจิ้ง จำกัด

วาระปี 2557 – 2559 (ปัจจุบัน)