บทบาทของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

  1. เป็นตัวแทนภาคเอกชนในการนำเสนอข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ ต่อภาครัฐบาล โดยผ่านกระบวนการ กรอ. จังหวัด และคณะกรรมการอนุกรรมการ คณะต่างๆ ที่ทางภาครัฐได้แต่งตั้ง ตลอดจนหนทางอื่นๆ ที่สามารถดำเนินการได้
  2. ประสานงาน และให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงานราชการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ
  3. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก ให้บริการแก่สมาชิกในด้านต่าง ๆ
  4. ให้บริการ แก่สมาชิกในด้านต่าง ๆ  เช่น ข่าวสาร ข้อมูล ฯลฯ
  5. เป็น ตัวแทนสมาชิกในการเรียกร้อง หรือเสนอแนะปัญหาความเดือดร้อน หรือความเป็นไม่ธรรมต่อภาครัฐ เพื่อให้ได้รับการแก้ไขหรือได้รับความเป็นธรรม