สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่ดำเนินกิจกรรมอันมิได้มุ่งหวังผลกำไร โดยสังกัดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 เพื่อเป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมไทย ในการประสานนโยบายและดำเนินงานระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม.

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2540 โดยการรวมตัวกันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภายในจังหวัดนครปฐม โดยได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดใกล้เคียง อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภายในจังหวัด การบริหารงานจะเป็นในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งได้จากการเลือกตั้งของสมาชิกโดยมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก และส่วนรวม อีกทั้งยังประสานแนวความคิดหรือทัศนะจากผู้ประกอบการในจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ตลอดจนนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะแก่ภาครัฐ.

นับแต่การก่อตั้งสภาฯ เมื่อปี พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบันได้มีประธานสภาอุตสาหกรรมแล้ว 7 ท่าน ได้แก่
1.ดร.เกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์         ประธานสภาฯ      วาระปี        พ.ศ.2540 – 2541
2.นายฉัตรรัตน์ หิรัญเชาวิวัฒน์       ประธานสภาฯ       วาระปี        พ.ศ. 2543 – 2545
3.แพทย์หญิง อัมพร  จิตะพันธ์กุล ประธานสภาฯ       วาระปี        พ.ศ. 2545 – 2547
4.นายพิชัย ตมาภินันท์                   ประธานสภาฯ       วาระปี        พ.ศ. 2547 – 2549 วาระปี พ.ศ. 2549 – 2551
5.นางสาวปภาวี สุธาวิวัฒน์            ประธานสภาฯ       วาระปี         พ.ศ. 2551 – 2553
6.นายกรีติ์กนิษฐ์ โชคชัยณรงค์    ประธานสภาฯ       วาระปี        พ.ศ. 2553 – 2555 วาระปี  พ.ศ. 2555 – 2557
7.นายชัยณรงค์ เทียนชัยกุล         ประธานสภาฯ      วาระปี         พ.ศ. 2557 – 2559